ŽIVOTNÉ UDALOSTI

Informacia
KRST

Veríme Božiemu sľubu, že každému človeku patrí možnosť žiť vo vzťahu s Bohom, s inými ľuďmi, aj so sebou samým stavanými na láske a odpustení. Svätý krst vnímame ako zverejnenie a potvrdenie zásadného vzťahu a dohody medzi človekom a Bohom. Toto je platné pre obeť Ježiša Krista, ktorá ako jediná premohla a vždy znovu premáha zhubnú moc zla v živote človeka.

V evanjelickej cirkvi krstíme deti aj dospelých. Robíme to na stretnutí pri Službách Božích, ale aj mimo nich. Krstu dieťaťa vždy predchádza spoločné stretnutie s krstnými rodičmi a rodičmi. Keďže krstní rodičia preberajú pri krste na seba záväzok sprevádzať svoje krstné dieťa v jeho duchovnom živote, je dôležité aby aj sami boli kresťania, ktorí sa priznávajú ku evanjelickému vierovyznaniu. Pri krste dospelého krstu predchádza viac stretnutí (podľa dohody 4 až 6) spojených s vyučovaním v základoch kresťanskej viery.

Pokrstený človek sa stáva členom rodiny kresťanov a zároveň členom nášho cirkevného zboru. Ak bol človek pokrstený ako dieťa, na prahu dospelosti dostáva výzvu a možnosť sa ku svojej viere priznať a potvrdiť ju pri konfirmácii.
FORMULÁRE:

Zápis ku krstu dieťaťaDownload_icon
Zápis ku krstu dospeléhoDownload_icon

Informacia
KONFIRMÁCIA

Konfirmačné vzdelávanie slúži na prehĺbenie znalostí z oblasti viery a cirkvi a trvá spravidla dva roky, Je možné do neho vstúpiť po dovŕšení 12-teho roku života. Vzdelávanie je ukončené konfirmačnou (potvrdzujúcou) skúškou a následne Službami Božími s konfirmačnou slávnosťou.

Konfirmačná skúška sa v našom cirkevnom zbore obvykle koná počas Služieb Božích. V rámci cirkevného roka sme vybrali slávnosť pamiatky Vstúpenia Ježiša Krista do neba (štvrtok v piatom týždni po Veľkonočných sviatkoch) a konfirmačná slávnosť počas Služieb Božích v nedeľu po skúške (šiesta nedeľa po Veľkonočných sviatkoch).
FORMULÁRE:

Prihláška na konfirmačnú prípravuDownload_icon

Informacia
SOBÁŠ

Manželstvo rozumieme ako celoživotný láskyplný vzťah medzi mužom a ženou, ktorý je budovaný vzájomnou zodpovednosťou, odpúšťaním a milosrdenstvom. Jeho existenciu vnímame ako Boží dar pre človeka. Pri uzatváraní manželstva snúbencom pripomíname Boží sľub podpory pre ich spoločný život a odovzdávame Božie požehnanie.

Podľa zákonov Slovenskej republiky je cirkevný sobáš platnou formou uzatvorenia manželstva a farár/farárka ECAV na Slovensku je pre túto časť obradu zástupcom štátu. Samotný obrad má formu krátkej bohoslužby s modlitbami, kázňou na základe Božieho Slova, verejným vyhlásením snúbencov, že dobrovoľne uzavierajú manželstvo, manželským sľubom a požehnaním. V prípade, že si to snúbenci žiadajú, je možné do poriadku vložiť aj spovedný obrad a prislúženie Večere Pánovej.

Sobáš v evanjelickej cirkvi je možný v prípade, že aspoň jeden člen páru je členom ECAV na Slovensku; alebo členom inej cirkvi, ktorá má s ECAV na Slovensku uzatvorenú dohodu o vzájomnom zastupovaní.

Sobášu obvykle predchádza príprava snúbencov, ktorá má podobu štyroch až šiestich stretnutí snúbencov s farárom/farárkou. Témou stretnutí sú predstavy a skúsenosti snúbencov o spoločnom živote, vyjasnenie si postojov a spoločné premýšľanie o biblických zásadách, ktoré sa týkajú manželského života. Na stretnutiach sa hovorí aj samotnom obrade a pripravuje sa spoločne jeho organizácia.

Evanjelická cirkev ponúka možnosť uzatvorenia manželstva aj ľuďom, ktorí boli rozvedení. Sme si vedomí toho, že ani manželský vzťah nie je automaticky chránený pred zlyhaním. Veríme však, že Božia milosť znamená možnosť nového začiatku. Preto sme presvedčení, že je možné premýšľať o príčinách a dôsledkoch stroskotania minulého vzťahu, je možné prosiť o odpustenie a uzdravenie aj tejto rany života a získať požehnanie pre nový vzťah.  

Formulár k zápisnici o cirkevnom sobášiDownload_icon

Informacia
POHREB

Smrť blízkeho človeka je jedna z najťažších skúseností nášho života. V cirkevnom zbore Vám ponúkame možnosť dôstojnej rozlúčky so zosnulým a po rozlúčke možnosť nájsť v spoločenstve veriacich ľudí blízkosť a podporu pri nesení Vašej straty. Základom pohrebnej bohoslužby je uistenie o realite Božej milosti, povzbudenie k nádeji na odpustenie a tak k nádeji na život v Božej blízkosti. Pri rozlúčke tiež znie pripomenutie života zosnulého človeka a jeho odovzdanie do Božích rúk. V zásade sa pohreb koná v evanjelickom kostole a následne zhromaždenie prechádza lipovou alejou na cintorín. V niektorých prípadoch je možné vykonať pohreb v Dome smútku. Pri organizovaní pohrebu je dôležité, aby pozostalí dohodli s bratom farárom/sestrou farárkou dátum, čas a formu pohrebnej rozlúčky. 
Pohreb - podkladyDownload_icon

Copyright FORTIS AURIS HACKERSPACE 2019